สถิติจำนวนครั้งในการเข้าใช้เครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( Access Statistics ) (หน่วย คือ ครั้ง)สถิติจำนวนของผู้เข้าใช้เครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หน่วย คือ คน)


สถิติการใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน�ทุกวิทยาเขต (หน่วย คือ คน)


สถิติข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หน่วย คือ เรื่อง)