สถิติการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แยกตามแผนก
- แผนกงานห้องสมุด
- แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยคนเอง
- แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา
- แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์
- แผนกศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
- แผนกงานอีเลิร์นนิ่ง