ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การยืมทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓

 

เพื่อให้การบริหารและการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและศูนย์การ เรียนด้วยตนเอง  ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงออกประกาศ ดังนี้

 

รายการ

สมาชิกภายใน

สมาชิกสมทบ

อาจารย์/กรรมการสภาฯ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย

นักศึกษา

ปวส-ป.ตรี

ป.โท ป.เอก

๑. กำหนดการทำบัตรสมาชิก    / ค่าธรรมเนียม

ตลอดปี/

ไม่ต้องชำระ

ตลอดปี/

ไม่ต้องชำระ

ภายใน ๓๐ วันหลังเปิดภาค /

 แสดงใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ

ตลอดปี/

๕๐๐ บาทต่อปี

๒. เงื่อนไขในการยืม

แสดงบัตรสมาชิก

๓. สิทธิ์การยืม    ๓.๑ หนังสือ สิ่งพิมพ์รัฐบาล               นวนิยาย

    ๓.๒ หนังสือสำรอง

    ๓.๓ วิทยานิพนธ์

    ๓.๔ วัสดุไม่ตีพิมพ์

 

 ๑๐ เล่ม / ๖๐ วัน 

 

๓ เล่ม / ๑๐ วัน

๒ เล่ม / ๓ วัน

๓ ชิ้น / ๓ วัน

 ๗ เล่ม / ๑๕ วัน 

 

๒ เล่ม / ๗ วัน

๒ เล่ม / ๓ วัน

๓ ชิ้น / ๓ วัน

 ๕ เล่ม / ๗วัน 

 

๒ เล่ม / ๗ วัน

๒ เล่ม / ๓ วัน

ให้บริการภายในสำนักฯ

 ๑๐ เล่ม / ๑๔วัน 

 

๓ เล่ม / ๗ วัน

๒ เล่ม / ๓ วัน

ให้บริการภายในสำนักฯ

 ๓ เล่ม/๗ วันวางเงินประกัน ๘๐% ของราคาทรัพยากรฯ

ให้บริการภายในสำนักฯ

ให้บริการภายในสำนักฯให้บริการภายในสำนักฯ

๔. ค่าปรับ

วันละ ๕ บาท/รายการ

๕. การยืมต่อ

ยืมต่อได้ ๑ ครั้ง

๖. ค่าทำบัตรสมาชิกใหม่

-

๑๐๐ บาท