สถิติการให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (หน่วย คือ เครื่อง)

สิถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 (คน)

สถิติการให้บริการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ ปี 2555 (คน)