สถิติผู้ใช้เครือข่ายแบบสาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปี 2555
สถิติจำนวนของผู้เข้าใช้เครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปี 2555 (หน่วย คือ คน)
สถิติจำนวนครั้งในการเข้าใช้เครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปี 2555 (ครั้ง)
สถิติข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หน่วย คือ เรื่อง) ปี 2555
สถิติการให้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต ปี 2555