ประวัติความเป็นมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ

  ปณิธาน

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบยั่งยืน

  ปรัชญา

คุณธรรม  คุณภาพ  สร้างสรรค์การเรียนรู้

  วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ชั้นนำที่บูรณาการ  การบริการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน

  พันธกิจ

1.    ให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.    ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.    สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  แบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
4.    ร่วมจัดทำระบบสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่น
5.    บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์การคุณภาพ

  ประเด็นยุทธศาสตร์

1.    พัฒนางานบริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.    จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.    พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.    สร้างเครือข่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่น
5.    พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและเข้าสู่องค์กรคุณภาพ

  เป้าประสงค์ 

1.1    งานบริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ยอมรับและสามารถทำตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
2.1    มีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
3.1    มีสื่อและระบบการจัดการ การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1    องค์ความรู้ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและจัดเก็บในระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5.1    เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณภาพระดับชาติ

  วัมนธรรมองค์กร

1. เรียนรู้ (Learn) = งานในห้นาที่ องค์กร สังคม ประเทศและโลก
2. พัฒนา (Develop) = ตนเอง และงานในหน้าที่ให้สมบรูณ์อย่างต่อเนื่อง

  ค่านิยมร่วม  (Shared  Values)  :  OARITS

    O    –    Ongoing     (มีการดำเนินไปไม่หยุดนิ่ง)
       –    Active     (มีความกระตือรือร้น)
    R    –    Relevant     (มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน)
       –    Inspired     (มีแรงบันดาลใจ)
    T    –    Team     (มีการทำงานเป็นทีม)
    S    –    Smiling Service    (มีการบริการด้วยรอยยิ้ม)

  อัตลักษณ์

ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย

  เอกลักษณ์

การบริการทรัพยากรการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

  นโยบายคุณภาพ
        เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


1.3.2  นโยบาย

1.    การพัฒนาด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1     พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สู่ศูนย์แห่งการเรียนรู้ ได้มาตรฐาน สากล และทันสมัยเพื่อให้มีทรัพยากรหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

1.1.1    จัดหา  คัดเลือกและทำรายการทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตร
1.1.2    เสนอรายชื่อทรัพยากรการเรียนรู้ที่ได้รับจากสำนักพิมพ์/บริษัทต่าง ๆ ส่งไปยังคณะ
1.1.3    จัดงานออกร้านหนังสือ (Book Fair) ประจำปีเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้คัดเลือก
1.1.4    สำรวจความพึงพอใจ/คุณภาพการบริการ ให้คณาจารย์และนักศึกษาเสนอความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
1.1.5    สำรวจสถิติการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ในการให้บริการ เช่น สถิติการยืม – คืน หนังสือสถิติการใช้วารสาร
1.1.6    จัดให้มีการสำรวจทรัพยากรการเรียนรู้ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่จริงและจัดทำสถานะทรัพยากรการเรียนรู้ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลวางแผนการบริหารจัดการต่อไป
1.1.7    จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรการเรียนรู้เช่นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติตามมาตรฐานสารสนเทศระบบงาน  Z39.50  ISO  2395
1.1.8    จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ของสำนักให้ครบถ้วนและทันสมัย
1.1.9    จัดหาฐานข้อมูลในสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
1.1.10    จัดอบรมแนะนำบริการวิธีการสืบค้นข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการ
1.1.11    จัดบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์    (e–Database)
1.1.12    จัดทำและจัดเก็บจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1.2    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้มีการใช้ประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด

1.2.1    จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2    ปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3    สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศภายในและภายนอกสำนัก
1.2.4    ดำเนินการให้บริการการเรียนรู้ผ่าน  e-Learning
1.2.5    พัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเช่น ฐานข้อมูลบุคลากร  ฐานข้อมูลงบประมาณ เป็นต้นสำหรับใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2.6    จัดอบรมและฝึกทักษะบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.7    พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (e-Courseware)  ในรูปแบบ  e-Learning
1.3    ส่งเสริมการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning  พัฒนาบทเรียน             e-Learning  และการศึกษาทางไกล
1.3.1    ส่งเสริมสนับสนุน  การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน  e-Learning  โดยการประชาสัมพันธ์  แนะนำ  ให้คำปรึกษา  สร้างแรงจูงใจ  ตลอดจนพัฒนาทักษะแก่อาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้สามารถใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน  e-Learning  อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2    พัฒนาและจัดหาบทเรียน e-Learning ที่มีคุณภาพ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเรียนผ่านระบบ e-Learning
1.3.3    พัฒนาบทเรียนการศึกษาทางไกล  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตอบสนองการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้รับบริการทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง  และทั่วถึง

2.    ส่งเสริมการเรียนรู้ การบริการวิชาการการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

2.1     ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่จัดหามาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

2.1.1    แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีไว้ให้บริการโดยผ่านทางเว็บไซต์ จดหมายข่าว ป้ายประกาศต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อความแจ้งถึงคณะและโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2.1.2    จัดตู้โชว์แนะนำหนังสือและวารสารใหม่
2.1.3    ซ่อมบำรุงทรัพยากรการเรียนรู้ที่ชำรุดและนำมาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
2.1.4    จัดให้มีการบริการสารสนเทศ (บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า) และบริการเชิงรุกที่สร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้ใช้บริการและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.1.5    ปรับปรุงห้องบริการเฉพาะ เช่น ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องบรรยายกลุ่ม ห้องสมาธิเพื่อการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการและมีสภาพพร้อมบริการ
2.1.6    จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น Talk Show Contest Crossword, Soundtrack Movies Contest, Karaoke Contest เป็นต้น
2.1.7    จัดอบรมผู้เรียน (Learner  Training)

2.2     จัดบริการทางวิชาการแก่สังคมด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2.1    จัดกิจกรรม/โครงการ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.2.2    เผยแพร่ความรู้/สารสนเทศสู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
2.2.3    เปิดให้บุคคล/หน่วยงานภายนอกเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของสำนัก เช่นห้องสมุด  และศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
2.2.4    จัดอบรมให้แก่บุคคล/ประชาชน/หน่วยงานภายนอก

2.3     ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

2.3.1    จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
2.3.2    จัดนิทรรศการในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

3.    การบริหารจัดการ

3.1    พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล หลักธรรมาภิบาลระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.1.1    ปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในสำนักโดยแต่งตั้งบุคลากรที่เหมาะสมให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแต่ละแผนกงานเพื่อเป็นการกระจายอำนาจการบริหาร
3.1.2    จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ผู้บริหาร และหัวหน้างานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาเสนอข้อคิดเห็นด้านการบริหารงาน
3.1.3    จัดประชุมบุคลากรทั้งหมดของสำนักอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อชี้แจงการบริหารของผู้บริหารรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น  และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
3.1.4    จัดให้มีช่องทางสำหรับบุคลากร/เสนอความคิดเห็นไว้หลาย ๆ ช่องทาง
3.1.5    จัดให้มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนปรับปรุงผลการดำเนินงาน/โครงการ
3.1.6    จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนและรายงานประจำปี
3.1.7    มีการจัดระบบ/ปรับปรุงขั้นตอนการบริหารงาน  และการปฏิบัติงานของสำนักโดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
3.1.8    จัดประชาสัมพันธ์บริการ กิจกรรม ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้

3.2    พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร

3.2.1    จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับงาน
3.2.2    ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีเพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และการบริการด้วยใจ (Service  Mind)
3.2.3    พิจารณาปรับวุฒิการศึกษาของบุคลากรอย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได้
3.2.4    จัดหาทุนเพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของบุคลากร
3.2.5    จัดให้มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพและนำผลการประเมินนั้นมาพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง
3.2.6    ประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และหน่วยงานดีเด่นประจำปี
3.2.7    จัดสวัสดิการอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรของสำนัก

3.3    พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย

3.3.1    ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
3.3.2    จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
3.3.3    จัดสรรงบประมาณรายได้ตามความจำเป็น  และสอดคล้องกับที่มาของรายได้

3.4    จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.4.1    จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมทั้งภายใน  และภายนอกให้ดูสะอาด  สวยงาม  มีชีวิตชีวาเอื้อต่อการเรียนรู้
3.4.2    จัดทำสถานที่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อจัดเก็บครุภัณฑ์ของสำนักที่ชำรุด และสามารถใช้งานได้

3.5    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการสร้างคุณภาพประสานกับการประเมินคุณภาพ

3.5.1    พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักให้มีมาตรฐาน
3.5.2    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในสำนัก
3.5.3    ใช้ 5ส และ ISO 9001 : 2008 เป็นพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา
3.5.4    จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา
3.5.5    รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก
3.5.6    จัดทำแผน Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 

*ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
*ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556