นายอภิชาต ติรประเสริฐสิน
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

สำนักงานผู้อำนวยการ

 

 

 


นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 นายประภวิชญ์ บรรจงกุล
นักวิชาการศึกษา

 

น.ส. มุทิตา มุ้ยกระโทก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

งานบริหารงานทั่วไป

 

 

 


นายสมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 น.ส.อุไร แสงศิริ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 
แผนกงานธุรการ     

 น.ส.ลำแพน กลิ่นพยอม
หัวหน้าแผนกงานธุรการสำนัก

 

 

 

น.ส.ทัศนีย์ เปรียบจันทึก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ณัฐชรินทร์ เคนดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุรวดี กอคูณกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิทยบริการ

   
 นางพรภัสสร อ่อนเกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ

 

 


 

นายทศพล  บุญใส
หัวหน้างานวิทยบริการ

 

แผนกงานห้องสมุด

   
 


นางรติมา ปลั่งกลาง
หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด

 

 

นางอุดมลักษณ์ พึ่งอารมณ์
บรรณารักษ์

 

น.ส.วิลาวัณย์ แสนสุข
บรรณารักษ์

นางรัชดาพร บุญไมตรี
บรรณารักษ์

น.ส.ปราณปริยา ตันติบุตร
บรรณารักษ์

น.ส.วราภรณ์ วังหอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.กิติยา นิวาศานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายวินิจ การชงัด
นักเอกสารสนเทศ


นายเศรษฐะ จันณรงค์
นักเอกสารสนเทศ

 


นายไพล เพราะผักแว่น
นักเอกสารสนเทศ


นายศุภกร จันทเสวต
พนักงานธุรการ

 


 

แผนกงานจดหมายเหตุและสารสนเทศท้องถิ่น    
 

นางจิราพร ภู่ถนนนอก
หัวหน้าแผนกงานจดหมายเหตุและสารสนเทศท้องถิ่น

 


 

 

น.ส.อุไรลดา ชูพุทธพงษ์
บรรณารักษ์

 

แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

   
 


นางณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์
หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

 


น.ส.อรวรรณ พรตะคุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุเทพ ยนต์พิมาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.พรทิพย์ บั้งจันอัด
นักวิชาการศึกษา

น.ส.อลิษา กลิ่นหอมโสภณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายกำธร พิณศรี
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

น.ส.อัจฉรา เทือกพุดซา
จนท.บริหารงานทั่วไป

 

นายลทีบ์ บัวงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 


 

     

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ

 


นายประกาย นาดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานวิชาการ

 
 


นายชัยวัฒน์ แดงจันทึก
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ

 
 


นางจุฑารัตน์ บุญคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

   
 


น.ส.ปวีณา นาดี
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 


น.ส.อาภาพร สุประดิษฐ์
นักวิชาการศึกษา


นายเชิดชัย คนรู้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


น.ส.มยุรี รุนสูงเนิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย

 

นายกฤษฎา ทาสันเทียะ
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย

 
 


นายปรีชา สมหวัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา

   
 


นายรัญชน์ แถวโสภา
หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา

 


น.ส.เมธวดี กรองโพธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายปิยวัฒน์ ชัยวงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


นายตรีทศ ศุภคติสันต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

น.ส.อาจารี จรานุวัฒน์
นักวิชาการศึกษา

นายวิโรจน์ ธรรมวัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

 

วันที่ 18 ธันวามคม 25577