Up

ปีงบประมาณ 2556

1._ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้
2._ครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ
3._ครุภัณฑ์ห้องฝึกอบรมบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4._ปรับปรุงพื้นที่บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5._โครงการจัดทำจุลสาร "สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน"

6._โครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทางไกล

6.1_โครงการย่อยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม e-Book
6.2_โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning
6.3_โครงการการพัฒนาการศึกษาทางไกล และส่งเสริมการใช้ระบบศึกษาทางไกล
7._โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบ e-Learning
8._โครงการตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 (Learning Fair 6)
9._โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ
10._โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ทดสอบ ความรู้และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11._โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง

12._โครงการส่งเสริมการใช้บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12.1_โครงการย่อยสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ Human Library
12.2_โครงการย่อยการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับบุคคลภายนอก
12.3_โครงการย่อยอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลภายนอก
12.4_โครงการย่อยอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
12.5_โครงการย่อยสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาคลังปัญญา มทร.อีสาน
Powered by Phoca Download