Up

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (2555-2558)
003.pdf (14.83 MB)
แผนสนับสนุนการศึกษาต่อปีการศึกษา 2557-2560
2557-2560.pdf (475.33 kB)
แผนปฎิบัติงานการพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา2555
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2555
สรุปการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ แผนพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2555
แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 (ปรับปรุงครั้งที่1)
รายงานการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556
01.pdf (3.68 MB)
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2556
005.pdf (4.31 MB)
แผนปฎิบัติงานการพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2556
001.pdf (1.72 MB)
แผนปฎิบัติงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
2556.1.pdf (1.66 MB)
Powered by Phoca Download