ระบบจัดการศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ทดสอบความรู้และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. อีสาน โทรศัพท์: 044-233000 ต่อ 2880-2883 โทรสาร: 044-252643