รายชื่อผู้สมัครสอบและผ่านการทดสอบ

รายชื่ออาจารย์เจ้าหน้าที่สอบผ่าน Adobe Certified Associate (ACA)

ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ
1 นางสาวอาจารี  จรานุวัฒน์  
2 นายวิโรจน์  ธรรมวัตร์  
     

รายชื่ออาจารย์เจ้าหน้าที่สอบผ่าน The Internet and Computing Core (IC3)

ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ
1 นายประกาย  นาดี  
2 นายชัยวัฒน์  แดงจันทึก  
3 นางปวีณา  นาดี  
4 นายรัญชน์  แถวโสภา  
5 นางนายกฤษฎา  ทาสันเทียะ  
6 นายสายชล  สารนอก  
7 นายธีรธรรม์  โรจนรุ่งสถิตย์  
8 นายทิวธวัช  เมฆวิชัย  
9 นายมาโนช  อุทรส  
10 นางสาวมยุรี  รุนสูงเนิน  
11 นายเชิดชัย  คนรู้  
12 นายปรีชา  สมหวัง  
     

รายชื่ออาจารย์เจ้าหน้าที่สอบผ่าน Microsoft Office Specialist (MOS)

Microsoft Office Excel 2010

ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ
1 นางปวีณา  นาดี  
2 นางสาวอาภาพร สุประดิษฐ์  
3 นางณัฐชนันย์  ฉายะพงษ์  
4 นายเชิดชัย  คนรู้  
5 นางจุฑารัตน์  บุญคำ  
6 นางสาวมยุรี  รุนสูงเนิน  
     

Microsoft Office PowerPoint 2010

ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ
1 นางปวีณา  นาดี  
2 นางสาวอาภาพร สุประดิษฐ์  
     

 

รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่าน Microsoft Office Specialist (MOS)

Microsoft Office Excel 2010

ลำดับ รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา หมายเหตุ
1 นางสาวหนึ่งฤทัย    หมอสัมฤทธิ์ ระบบสารสนเทศ  
2 นางสาวประภารัตน์  บุตรสี ระบบสารสนเทศ  
3 นางสาวราตรี     เขื่อนอก ระบบสารสนเทศ  
4 นางสาวอารีรัตน์ จิตตเลิศวัฒนา ระบบสารสนเทศ  
5 นางสาวมาริษา   ประจันตะเสน ระบบสารสนเทศ  
6 นางสาวนิภาพร   พันโพธิ์ ระบบสารสนเทศ  
       

 Microsoft Office PowerPoint 2010

ลำดับ รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา หมายเหตุ
1 นางสาวอารีรัตน์ จิตตเลิศวัฒนา ระบบสารสนเทศ  
2 นางสาวมาริษา   ประจันตะเสน ระบบสารสนเทศ  
3 นางสาวนิภาพร   พันโพธิ์ ระบบสารสนเทศ  
4 นางสาวอลิสา     ทานอก ระบบสารสนเทศ  
   

 

หมายเหตุ สอบระหว่างวันที่ 6-23 มิถุนายน 2559