Up

งานฐานข้อมูลหน่วยงาน

แผนการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
แผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน Improvement Plan ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
แผนกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
 
 
Powered by Phoca Download