• slidebg1

เกี่ยวกับ

งานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 8 (Learning Fair 8)

หลักการและเหตุผล
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเน้นงานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักตระหนักและให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษา มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่เหมาะสมเพียงพอและทันสมัย จึงได้จัดหา พัฒนา และปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความทันสมัย เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศมาบรรจุไว้ในห้องสมุด ประชาสัมพันธ์ บริการต่าง ๆ ของสำนัก ให้อาจารย์และนักศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอกทราบ และการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีในการแสดงออกด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะใช้ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่สำนักจัดขึ้นภายใต้โครงการตลาดนัดการเรียนรู้ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผลทำให้สำนักมีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ มีกิจกรรมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แสดงความสามารถ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์บริการของสำนักให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป
         ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ สำนักจึงได้จัดโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 8 (Learning Fair 8) ขึ้น

วัตถุประสงค์
         - เพื่อให้การบริการทางวิชาการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
         - เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการของบุคลากร และให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี
         - เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

กิจกรรม
         1. ตลาดนัดหนังสือ (Book Fair)
         2. นิทรรศการหนังสือน่าอ่าน=อาหารสมอง
         3. นิทรรศการเทคโนโลยีการศึกษา
         4. ลดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง 50%
         5. กิจกรรมบรรยายพิเศษ
         6. การแข่งขันทักษะ
         7. การประกวดเล่านิทาน ระดับอนุบาล

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
         นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และชมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน

ระยะเวลาดำเนินการ
         ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558

สถานที่จัดงาน
         ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         1. นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และการพัฒนาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในงาน
         2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ และให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องจากปี 2558

กิจกรรมภายในงาน

ตารางกิจกรรม งานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 (Learning Fair 7)

วันที่ 28 - 30 มกราคม 2558

มทร.อีสาน บุ๊คแฟร์ ปี 2558

08.30-17.00 น. ลานเอนกประสงค์ อาคาร 12 C

นิทรรศการ "หนังสือน่าอ่าน = อาหารสมอง"

08.30-17.00 น. ห้องสมุดชั้น 1 อาคาร 12 B

ลดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง 50 %

08.30-17.00 น. ห้องสมุดชั้น 1 อาคาร 12 B


วันที่ 28 มกราคม 2558

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ LMS มทร.อีสาน(สำหรับนักศึกษา)

09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เอ

Soundtrack Movies Contest

10.00-12.00 น. อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 12A

พิธีเปิด

13.00-13.30 น. เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ อาคาร 12C

กิจกรรมมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน Crossword Contest และรางวัลผู้ชนะ Soundtrack Movies Contest

13.30-14.00 น. เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ อาคาร 12C

My Learning Style

14.00 - 16.00 น. เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ อาคาร 12C
วันที่ 29 มกราคม 2558

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายด้วย (Joomla)

09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เอ

กิจกรรมการแสดงดนตรีโฟคซอง

10.00-12.00 น. เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ อาคาร 12C

Talk Show Contest

12.00-16.00 น. เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ อาคาร 12C
วันที่ 30 มกราคม 2558

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายด้วย (Joomla)

09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เอ

กิจกรรมประกวดเล่านิทานระดับอนุบาล

09.00-12.00 น. เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ อาคาร 12C

Karaoke Contest

12.00-16.00 น. เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ อาคาร 12C

ถ่ายทอดสด

รับชมการถ่ายทอดสด

ติดต่อเรา

For more info and support, contact us!

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4423-3069