ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โปรแกรมบริหารโครงการ


โปรแกรมย่อยที่ใช้บริหารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม ประกอบด้วย
 • รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขออนุมัติ
 • รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ
 • ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
 • สรุปผลและรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โปรแกรมบริหารงบประมาณ


โปรแกรมย่อยที่ใช้บันทึกและทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการับงบประมาณที่สำนักได้รับจัดสรร ประกอบด้วย
 • รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 • การบันทึการใช้งบประมาณ
 • สรุปผลและรายงานการใช้งบประมาณ

โปรแกรมบันทึกและรายงานภาระงาน


โปรแกรมย่อยที่ใช้บันทึกและทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภาระงานของบุคลากร ประกอบด้วย
 • การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
 • สรุปผลและรายงานการปฏิบัติงาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล


โปรแกรมย่อยที่ใช้บันทึกข้อมูลประวัติบุคลากร ประวัติการปฏิบัติงาน และทำรายงาน ประกอบด้วย
 • การบันทึกประวัติบุคคล
 • การบันทึกประวัติการพัฒนาตนเอง
 • การบันทึกอบรมศึกษาดูงาน

โปรแกรมบันทึกและแสดงสถิติการใช้บริการ


โปรแกรมย่อยที่ใช้บันทึกและทำรายงานเกี่ยวกับการให้บริการในแต่ละส่วนงาน ประกอบด้วย
 • การบันทึก/นำเข้าสถิติการใช้บริการ
 • สรุปผลและรายงานสถิติการใช้บริการ